Obchodní a rezervační podmínky

Poskytovatel:

Obchodní firma: Daniel Kraus 
Sídlo: Pod Školou 560, Líbeznice 250 65 
IČO: 17489539
(dále jen „Poskytovatel“)

Kontaktní údaje Poskytovatele: 
Kontaktní e-mail: info@novyrybnik-staresplavy.cz
Kontaktní telefon: +420 607 129 597

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro poskytování služeb (rezervaci termínů) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové adrese www.novyrybnik-staresplavy.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Poskytovatelem.

1.2. Poskytovatel je uživatelem a provozovatelem soukromého rybářského revíru „Nový rybník - Staré Splavy“. Poskytovatel disponuje pro účely využívání revíru veškerými relevantními povoleními příslušných správních orgánů.

1.3. Prostřednictvím webového rozhraní lze rezervovat termín pro získání pronájmu lovného místa dle ceníku Nový rybník - Staré Splavy.

1.4. Prostřednictvím webového rozhraní probíhá pouze rezervace termínu; samotná smlouva o vydání povolenky, je uzavřena individuálně na základě dohody mezi Poskytovatelem a Vámi.

1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a jste-li spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vymezení pojmů

2.1. Zájemcem jste Vy jakož to fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu provést prostřednictvím webového rozhraní rezervaci termínu pro poskytnutí povolenky, pronájem lovného místa nebo další služby. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Zájemce, který není spotřebitelem a Zájemce, který spotřebitelem je.

2.2. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní. Zájemce je také Uživatelem.

2.3. Rybářským revírem „Nový rybník - Staré Splavy“ se rozumí vodní plocha, na kterém je na základě příslušného povolení pronajímáno lovné místo.

3. Rezervace termínu, zrušení rezervace

3.1. Rezervaci termínu provádíte prostřednictvím formuláře na webovém rozhraní, kde zvolíte lovné místo a volný termín, o který máte zájem.

3.2. Pro dokončení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo.

3.3. Ceny poskytovaných služeb se liší podle toho, na kolik hodin, nebo dní si lovné místo pronajmete. Ceny jsou vždy uvedeny jako konečné, za jednu osobu.

3.4. Prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Poskytovatel je zejména oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu s osobami, které se již dříve dopustily porušení smlouvy, zejména některou z činností, která je uvedena v článku 6 těchto podmínek.

3.5. Rezervaci termínu dosud nepotvrzenou Poskytovatelem můžete zrušit telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonu, resp. kontaktním e-mailu Provozovatele. Potvrzení rezervace odešle Poskytovatel na Vaši e-mailovou adresu po připsání platby na účet. Potvrzená rezervace termínu je závazná.

3.6. V případě, že zrušíte potvrzenou rezervaci termínu, bude Vám účtován stornopoplatek v následující výši:

  • 7 dní a méně: 100 procent
  • 14 – 8 dní: 50 procent
  • Více jak 14 dní: 0 procent

Stornopoplatek je Poskytovatel nucen účtovat z důvodu vyšších administrativních nákladů, a dále z toho důvodu, že při pozdním zrušení rezervace již daný termín nemůže nabídnout jinému zájemci. Tímto ustanovením není nijak dotčeno Vaše právo na odstoupení od smlouvy podle článku 5 těchto podmínek; v takovém případě Vám nebude účtován žádný storno poplatek.

3.7. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami.

4. Platební podmínky

4.1. Platbu lze provést převodem na účet Poskytovatele číslo 318987909/0300

4.2. Údaje pro platbu ze zahraničí:

IBAN: CZ58 0300 0000 0003 1898 7909 
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

4.3. Platba služby je možná v českých korunách (Kč), nedohodnete-li se s Poskytovatelem jinak.

4.4. Podrobné pokyny k platbě, včetně variabilního symbolu a doby splatnosti, Vám sdělí Poskytovatel po potvrzení termínu rezervace.

5. Reklamační řád

5.1. Chce-li zákazník ohlásit reklamaci služeb, které si objednal, musí tak učinit písemně na kontaktní e-mail, nebo telefonicky na kontaktní telefonní číslo.

5.2. Reklamované zboží lze také zaslat na adresu společnosti Daniel Kraus, IČO: 17489539, Pod Školou 560, Líbeznice 250 65.

5.3. Reklamaci není možno uplatnit, pokud zboží bude poničeno nesprávným používáním. Pokud si zákazník objedná službu spojenou s pronájmem lovného místa, nemůže uplatnit reklamaci po podepsání a seznámení s provozním řádem revíru.

5.4. Zákazník bude o způsobu a vyřízení reklamace informován písemně e-mailem.

6. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

6.1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte do 14 dnů od uzavření smlouvy právo od smlouvy odstoupit. To neplatí, jestliže je smlouva uzavřena méně než 14 dnů před rezervovaným termínem a v tomto rezervovaném termínu Vám byly poskytnuty služby dle odstavce 1.3.

6.2. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat na Kontaktní adresu Poskytovatele nebo na Kontaktní e-mail Poskytovatele. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

6.3. Poskytovatel Vám do 14 dnů od odstoupení vrátí peněžní prostředky, které od Vás na základě smlouvy přijal, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Vás přijal, nebo (ii) způsobem, jaký budete požadovat.